Energirådgivning

 

Specialister i energioptimering af byggeri

Ingeniørafdelingen har specialiseret sig i energibesparende opgaver inden for boliger, erhverv og undervisningsbyggeri og er ISO 9001-certificeret. Kompetencerne omfatter energiledelse, energimærkning (EMO-ordning), driftskontrol, energistyring og energidesign. Målsætningen er at sikre kunderne den bedste kvalitet af de aftalte ydelser, og at arbejdet udføres inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed, og til den aftalte tid. Medarbejdernes viden opdateres løbende, og vi anvender de nyeste it-løsninger til såvel projektering, energistyring som kommunikation.

 

ISO 9001-certificeret

Vore konsulenter er tidligere beskikkede af Energistyrelsen til at udføre energimærkning af enfamiliehuse, flerfamiliehuse samt bygninger til handel og service og offentlige bygninger og udfører nu energimærkningsarbejdet i henhold til vor ISO 9001-certificering.

 

Nedenfor er oplistet de kompetenceområder, vi dækker.

 

LOVPLIGTIGE TILSYN

Energimærkning - EMO

Læs mere om lovpligtige tilsyn.

 

DRIFT

Driftskontrol

Driftsvejledning

Instruktion af driftspersonale

 

FOBRUGSSTYRING

Energistyring

Varmeregnskabsanalyser

 

KOMFORT

Indeklimaundersøgelser

Fugtproblemer

Skimmelsvampeangreb

 

BYGGE- OG RENOVERINGSOPGAVER

Ombygning og renovering af VVS-anlæg

Projektledelse

Projektering

Byggeledelse

Fagtilsyn

Byggeregnskaber

 

ENERGIDESIGN

Lavenergibyggeri

Energirenovering

Passivhuse

Integreret energidesign

Detaljeberegninger af kuldebroer som fundament, vinduesindbygning m.m.

Bygningssimulering af indeklima og energiforbrug

Vedvarende energikilder såsom solvarme, solceller, jordvarme m.m.

 

OM LOVPLIGTIGE TILSYN

Formålet med energimærkning af bygninger er at fremme energibesparelser i Danmarks bygningsmasse, herunder reducere udledningen af CO₂.

 

Energimærkningen indeholder en bygningsgennemgang, hvor bygningsdele registreres og muligheder for energibesparende tiltag undersøges. Der udarbejdes en energimærkningsrapport, der angiver placeringen af bygningen på energimærkningsskalaen, samt en energiplan med forslag til energibesparelser.

 

Hvad skal energimærkes?

Nybyggeri inden ibrugtagning eller færdigmelding

Eksisterende, privatejede bygninger over 1.000 m²

Offentlige bygninger over 250 m² 

Bygninger ved salg, udleje eller overdragelse af andel m.v.

 

OM DRIFTSKONTROL

Vore ingeniører/konsulenter har stor erfaring og specialviden om bygninger og deres tekniske installationer. Din ejendom kan tilsluttes en driftskontrolordning, hvor vore konsulenter gennemgår de tekniske installationer én eller flere gange om året. Sammen med ejendommens varmemester registreres indstillinger, temperaturer m.v., og der gives råd og instruktion i optimal drift. Efterfølgende udarbejdes en teknisk rapport over observationer med eventuelle forslag til justeringer, ligesom eventuelle fejl og mangler påpeges.

 

OM INSTRUKTION AF DRIFTSPERSONALE

Gennem samarbejde og motiverende indsats vil driftspersonalet gennem større viden om drift af tekniske installationer, energistyring, energibesparelser m.v. bidrage til dels økonomiske gevinster og dels en miljømæssig forbedring ved reduktion af CO₂-udledning. Vore besparelsesforslag har fokus på realiserbare besparelsesmuligheder.

 

Sammen med ejendommens driftspersonale kan vi gennemgå de tekniske anlæg samt komme med forslag til indstilling af automatik m.v., der vil sikre den helt optimale drift af ejendommens varme-, vand- og ventilationsanlæg. Ovennævnte indstillinger gennemgås normalt, hvis ejendommen er tilsluttet en driftskontrolordning hos os, men vi kan også rekvireres, hvis der indsættes nyt driftspersonale på ejendommen.

 

OM ENERGISTYRING "AI-energivagt"

Energistyring er et af de redskaber, der sammen med energimærkning og driftskontrol skaber forudsætningerne for, at der på din ejendom kan gennemføres god energiledelse. Vort web-baserede energistyringssystem "AI-energivagt" giver i samarbejde mellem ejendommens energiansvarlige og energikonsulenten mulighed for en hurtig kortlægning og vurdering af forbrug til varme, vand og el og er dermed en optimal metode til at kontrollere, om ressourcerne udnyttes bedst muligt i forhold til de opstillede budgetter. "AI-energivagt" er baseret på varmemesterens månedlige aflæsninger af ejendommens varme-, vand- og elmålere. Du kan vælge selv at registrere din ejendoms ressourceforbrug og udskrive dine rapporter via internettet, eller du kan lade os stå for indtastning af forbrugsdata og udskrift af rapporter.

 

OM VARMEREGNSKABSANALYSER

Har du klager over varmeregnskabet eller korrektion for udsat beliggende lejemål? Med udgangspunkt i de udarbejdede varmeregnskaber foretager vi beregninger heri for vurdering og eventuel justering/ændring i fordelingsnøgler, korrektionsfaktorer og eventuelle acontobetalinger.

 

OM INDEKLIMA OG SKIMMELSVAMP

Med de tiltagende problemer med skimmelsvampe i boliger foretager vi indeklimaundersøgelser. Disse undersøgelser omfatter en byggeteknisk gennemgang, eventuelt suppleret med destruktive undersøgelser, målinger og analyser. Sagen afsluttes med en rapport indeholdende årsager og løsningsforslag til indeklimaproblemerne.

 

OM VVS-ANLÆG OG ENERGIFORSYNING

Vor store berøringsflade inden for VVS-anlæg og energiforsyning gør vore energikonsulenter og ingeniører til de perfekte samarbejdspartnere. Vi er specialuddannede i alt inden for VVS og har løbende kontakt til de førende VVS-producenter. Dette vil sikre, at vi ved nyanskaffelse eller renovering af VVS-anlæg kan give den bedste rådgivning. Vi har også et meget bredt kendskab til de forskellige energiforsyningsformer og er vant til at entrere med forsyningsselskaberne. Vi kan for eksempel rådgive i forbindelse med kontraktforhandlinger eller ved omlægning til anden forsyningsform.

 

OM PROJEKTERING

I forbindelse med energimærknings-/driftskontrolbesøg vil der ofte findes ting på ejendommen og/eller i de varmetekniske installationer, der ikke fungerer optimalt eller er utidssvarende. Vi kan tilbyde at analysere sådanne forhold nærmere og efterfølgende udarbejde et projekt for forbedring af forholdene. "Småprojekter" vil din energikonsulent tage sig af, og sådanne opgaver vil kunne løses forholdsvis hurtigt. Større analyse-/projekteringsopgaver kan udføres af vor projekteringsafdeling, hvor vore erfarne ingeniører vil tage sig af opgaven.

 

OM TILSYN

I forbindelse med den praktiske udførelse af dit projekt vil der være behov for et løbende tilsyn, mangelgennemgang etc. Dette tilsynsarbejde har din energikonsulent stor erfaring med. Tilsynsarbejder efterfølges eventuelt af fotodokumentation, referater fra byggemøder, udarbejdelse af mangellister m.m., og vi sørger for kontakt og opfølgning med entreprenører etc.

 

Hent driftsjournaler for dit varmeanlæg