Drift og vedligehold

 

BYGGETEKNISK RÅDGIVNING OG TOTALØKONOMI

AI´s D&V-afdeling har mere end 40 års erfaring med byggeteknisk rådgivning inden for bygningsrenovering og energirenovering for boligselskaber og andelsforeninger, ejerforeninger, institutioner og erhvervsejendomme.

D&V-afdelingen beregner, hvordan levetiden for bygninger og bygningsdele kan forlænges og den samlede totaløkonomi forbedres ved en hensigtsmæssig drifts- og vedligeholdelsesindsats. Vi udarbejder typisk en driftsplan, der beskriver, hvor ofte bygningsdelene skal inspiceres og vedligeholdes, samt et driftsbudget, der sikrer, at den nødvendige vedligeholdelse kan udføres som beskrevet i driftsplanen. 

 

D&V-afdelingens rådgivning kan opsummeres i følgende ydelser:

 

Byggetekniske tilstandsrapporter
Drifts- og vedligeholdelsesplaner samt budgetter
Ajourføring af kundens driftsprogrammer
Driftsoptimering af tekniske anlæg og serviceydelser
Facilities Management
Mangelgennemgang
1- og 5-års svigteftersyn for Byggeskadefonden
Vurderingssyn - Andelsboliger
Rådskader, svampeskader og skimmelangreb
Screening for farlige stoffer i bygninger
Flugtvejsplaner og pladsfordelingsplaner
WEB-arkiv - Dokumenthåndtering via internettet
Digitalisering af tegninger
Flyttelogistik

 

d&v - HELHEDSPLANER, TILSTANDSVURDERINGER OG MANGELGENNEMGANGE

AI´s D&V-afdeling varetager byggeteknisk rådgivning ved udarbejdelse af helhedsplaner for almennyttige boligselskaber og har solid erfaring med Landsbyggefondens krav til IT-håndtering, budgetark m.m. D&V-afdelingen udfører derudover bygherrerådgivning med specialviden om helhedsplaner og foretager projektledelse på komplekse sager, hvor bygherre måtte ønske dette.

 

D&V udarbejder byggetekniske tilstandsrapporter til brug for vurdering af ejendommens tilstand og kommer med anbefalinger samt forbedringsforslag i form af både driftsmæssige og energimæssige tiltag. Tilstandsrapporterne kan udføres på alle typer af byggerier. I forlængelse af tilstandsrapporter og driftsgennemgange varetager vi projektering af renoverings- og ombygningsopgaver, så bygherre sikres kontinuitet i kontakten til AI.


   
Vi udarbejder drifts- og vedligeholdelsesplaner samt budgetter for boligselskaber og andelsboligforeninger, ejerforeninger, hoteller, skoler, m.m. Systemet "Forvaltnings Klassifikation" kan anvendes, hvis ønskeligt.

 

D&V varetager mangelgennemgange i forbindelse med afleveringsforretninger som en selvstændig opgave, der sikrer, at bygherren modtager det ordrede byggeri. 1- og 5-års svigteftersyn varetages for Byggeskadefonden.

 

Vi udfører screening for farlige stoffer i form af bly, asbest, PCB, klorerede parabener og bromerede flammehæmmere, så der skabes et overblik over eventuelle indsatsområder og udbedringsbehov.                       

 

Typisk varetager vi dokumenthåndtering via et internetbaseret WEB-arkiv for vores bygherre, hvilket betyder, at bygherren og dennes samarbejdspartnere altid har adgang til ens og opdaterede tegninger og dokumenter.

 

Vi udfører opmåling ved hjælp af opmålingsværktøjet FLEXIJET. Opmåling af eksisterende bygninger kan udføres, når bygningstegninger ikke forefindes, eller kontrolmåling ønskes. FLEXIJETTEN opmåler i 3D og håndterer både bygningsdele samt installationer. Kontrol af bygningsarealer kan også varetages med FLEXIJETTEN.