AI er prækvalificeret til UCL Odense

UC Lillebaelt Logo Til Autosignatur

Teamet AI, EFFEKT Arkitekter, BOGL og Henry Jensen er udvalgt blandt de 5 teams, der er gået videre til afgivelse af tilbud på University College Lillebælt – UCL Odense.  Bygningerne på Niels Bohrs Allé 1 i Odense, som huser UCLs ingeniørhøjskole, er opført i perioden 1959-1965 med mindre tilbygninger i 1992 og 1998. De er i op til tre etager og udgør et bruttoetageareal på cirka 31.000 m².

Det er UCLs forventning, at store dele af, - men ikke hele bygningen, skal omfattes af større eller mindre renoverings- og ombygningsarbejder. Derudover skal der på tre af bygningens fløje etableres ny tagetage med et samlet bruttoetageareal på 3.000-4.000 m².

På projektet udbyder UCL kontrakt om totalrådgivning. Totalrådgiveren skal bistå UCL med teknisk rådgivning og bistand i alle projektets faser. Endvidere skal totalrådgiveren bistå UCL med udbud af byggearbejder, teknisk bistand og fagtilsyn under udførelsen af byggearbejder med mere.

UCL forventer kontraktindgåelse ultimo juni 2014, mens forventet ibrugtagning af University College Lillebælt Campus Odense er den 1. august 2016. Kontraktens værdi skønnes at udgøre 15-20 mio. kroner ekskl. moms i hele aftalens løbetid. 

Vision for UCL

UCL - Campus Odense skal være en campus, hvor arkitekturen er en aktiv medspiller, hvor den rummelige programmering via en æstetisk og sanselig udstråling er en tydelig guide, og hvor bygningen understøtter dynamiske og fleksible læringsmiljøer.

Der ønskes en bevidst styring af åbenhed, transparens og fleksibilitet, så de studerende og underviserne får mulighed for såvel fordybelse som social udfoldelse i opdaterede nutidige miljøer.

Der ønskes forskelligartede rum med mulighed for læring-, studie- og uddannelsesaktiviteter i små, større og store hold.

Der ønskes moderne forberedelsesfaciliteter og administrationsmiljøer for UCL´s medarbejdere – for de tilknyttede forskere og for udefrakommende brugere og kursister.

Der ønskes funktionalitet og fleksibilitet, der giver brugerne oplevelser, følelser, værdifællesskaber, refleksive udfordringer, faciliterer læring og lyst til at udfolde entreprenørskab.

Der ønskes et Campusmiljø, hvor studerende og medarbejdere med hver sin præference for individuel lærings-/studie-/arbejdsstil skal have adgang til en mangfoldighed af miljøer, som det er nemt og hensigtsmæssigt at skifte imellem.

Der ønskes en unik og strategisk rumindretning, hvor brugerne mødes og meningsudveksler – bliver holdningsbærende og dannede.

UCL skal være en lærings- og udviklingscampus, der gennem målrettet praksis udvikler de studerendes faglige og sociale kompetencer.